• EN
 • TH
 • CN

Earn credit rebate up to 13% รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% Earn credit rebate up to 13%


1 ก.ค. –  31 ส.ค. 2563

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%*,**

รับเครดิตเงินคืน 2% (120 บาท)*

ยอดใช้จ่าย (บาท) / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน ขั้นตอนการรับสิทธิ์
ครบทุก 6,000 2% (120 บาท)

ส่ง SMS ก่อนทำรายการ โดยพิมพ์ KP (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่เบอร์ 061-384-5000 (ครั้งละ 3 บาท)หรือลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ www.ktc.co.th/kingpower

โดยจะได้รับข้อความตอบกลับ
ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

* จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดที่ 60,000 บาท / สมาชิกบัตรเครดิตฯ / ตลอดรายการ สำหรับการรับเครดิตเงินคืน, ยกเว้น บัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการ

หรือ
แลกรับเครดิตเงินคืน 13%**

(ไม่จำกัดยอดรับคืนสูงสุด)

ยอดใช้จ่าย (บาท) / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน ขั้นตอนการรับสิทธิ์
ครบทุก 1,000 บาท และใช้ทุก 1,000 คะแนนสะสม KTC FOREVER  แลกรับ 13%

ส่ง SMS ก่อนทำรายการ โดยพิมพ์ FR (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่เบอร์ 061-384-5000 (ครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่www.ktc.co.th/kingpower

โดยจะได้รับข้อความตอบกลับ
ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

** ยกเว้นบัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS  ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการ

*/** รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็ม จากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 13% (FR):

 1. สงวนสิทธิ์การแปลงคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน ต่อยอดการใช้จ่ายครบทุก 1,000.- ต่อเซลส์สลิปเป็นเครดิตเงินคืนจำนวน 130.- เข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ ของสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตัวอย่าง : สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่าย 5,000 บาท ต่อเซลล์สลิป + คะแนนสะสม 5,000 คะแนน ซึ่งเท่ากับเครดิตเงินคืน 650 บาทของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป หรือสมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่าย 15,500 บาท ต่อเซลล์สลิป + แลกคะแนนสะสม 15,000 คะแนน ซึ่งเท่ากับเครดิตเงินคืน 1,950 บาทของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
 2. ในวันที่ KTC ทำการคิดคำนวนยอดใช้จ่ายและแลกคะแนน KTC FOREVER ของสมาชิกบัตรเครดิตฯ สมาชิกบัตรเครดิตฯ จะต้องมีคะแนน KTC FOREVER คงเหลือเพียงพอตามรายละเอียดและเงื่อนไขรายการที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนบนยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

เงื่อนไขรวมของรายการส่งเสริมการขาย:

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ KING POWER ภายในประเทศไทย และภายใต้ MCC Code: 5309 และในช่วงระหว่างวันที่ วันที่ 1 ก.ค. 63 – 31 ส.ค. 63  (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. การใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 13% (FR) ยกเว้นบัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS  ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้ และการรับเครดิตเงินคืน 2% (120.-) (KP) ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 3. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ / หรือชำระค่าบริการแบบเต็มจำนวนและเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น โดยยกเว้นรายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท และไม่รวมรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทุจริต หรือฉ้อฉล ซึ่งหากเคทีซี ตรวจพบ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซี่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ
 4. สมาชิกบัตรเครดิตฯ ต้องส่งข้อความ SMS (โดยรับภาระค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพื่อลงทะเบียนร่วมรายการ หรือลงทะเบียนร่วมรายการที่ www.ktc.co.th/kingpower ภายในวันที่ 1 ก.ค. 63 – 31 ส.ค. 63 เท่านั้นและต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 5. สงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเลขที่บัตรเครดิตฯ เข้าร่วมรายการของสมาชิกบัตรเครดิตฯ เพื่อรับสิทธิพิเศษ 1 หมายเลขที่บัตรเครดิตฯ ต่อ 1 รหัสสิทธิพิเศษ ต่อตลอดรายการเท่านั้น กรณีที่ในวันเดียวกันสมาชิกบัตรเครดิตฯ มีการลงทะเบียนเลขที่บัตรเครดิตฯ เข้าร่วมรายการฯ เพื่อรับสิทธิพิเศษมากกว่า 1 รหัสสิทธิพิเศษต่อ 1 หมายเลขที่บัตรเครดิตฯ เคทีซีสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ตลอดรายการบนรหัสสิทธิพิเศษ KP เท่านั้น
 6. การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิพิเศษทั้งหมดจากรายการจะเริ่มคำนวณยอดใช้จ่ายของบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี ว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วเป็นต้นไปจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และตามเงื่อนไขของรายการที่กำหนด
 7. การคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ จะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยจะคำนวณแต่ละรายการยอดใช้จ่ายเรียงตามลำดับ วัน เวลา ที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ก่อนหลัง
 8. สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนจากรายการให้กับเลขที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันกับเลขที่บัตรเครดิตฯ ที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น และกำหนดการมอบเครดิตเงินคืน เข้าเลขที่บัตรเครดิตฯ ที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการไว้ ดังนี้ ยอดใช้จ่าย หรือ / และ แลกคะแนนสะสม ในวันที่ 1 ก.ค. 63 – 31 ก.ค. 63 มอบเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 31 ก.ค. 63  และ ยอดใช้จ่าย หรือ / และ แลกคะแนนสะสม ในวันที่ 1 ส.ค. 63 – 31 ส.ค. 63  มอบเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 31 ส.ค. 63
 9. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิกฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินหรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับสมาชิกฯ เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่สามารถแลกแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ไปยังบัตรฯ อื่น หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 10. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ และสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่เคทีซี มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกฯ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนและข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
 11. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสมทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืน 2% (120.-) (KP) ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 12. ในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับสิทธิพิเศษและ / หรือรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขทั้งหมดของรายการส่งเสริมการขายนี้ของสมาชิกบัตรฯ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การร้องเรียนของสมาชิกบัตรฯ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63  เท่านั้น หากร้องเรียนหลังจากนี้ถือเป็นโมฆะทุกกรณี
 13. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ ktc.co.th


1 ก.ค. –  31 ส.ค. 2563

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%*,**

รับเครดิตเงินคืน 2% (120 บาท)*

ยอดใช้จ่าย (บาท) / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน ขั้นตอนการรับสิทธิ์
ครบทุก 6,000 2% (120 บาท)

ส่ง SMS ก่อนทำรายการ โดยพิมพ์ KP (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่เบอร์ 061-384-5000 (ครั้งละ 3 บาท)หรือลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ www.ktc.co.th/kingpower

โดยจะได้รับข้อความตอบกลับ
ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

* จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดที่ 60,000 บาท / สมาชิกบัตรเครดิตฯ / ตลอดรายการ สำหรับการรับเครดิตเงินคืน, ยกเว้น บัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการ

หรือ
แลกรับเครดิตเงินคืน 13%**

(ไม่จำกัดยอดรับคืนสูงสุด)

ยอดใช้จ่าย (บาท) / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน ขั้นตอนการรับสิทธิ์
ครบทุก 1,000 บาท และใช้ทุก 1,000 คะแนนสะสม KTC FOREVER  แลกรับ 13%

ส่ง SMS ก่อนทำรายการ โดยพิมพ์ FR (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่เบอร์ 061-384-5000 (ครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่www.ktc.co.th/kingpower

โดยจะได้รับข้อความตอบกลับ
ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

** ยกเว้นบัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS  ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการ

*/** รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็ม จากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 13% (FR):

 1. สงวนสิทธิ์การแปลงคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน ต่อยอดการใช้จ่ายครบทุก 1,000.- ต่อเซลส์สลิปเป็นเครดิตเงินคืนจำนวน 130.- เข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ ของสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตัวอย่าง : สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่าย 5,000 บาท ต่อเซลล์สลิป + คะแนนสะสม 5,000 คะแนน ซึ่งเท่ากับเครดิตเงินคืน 650 บาทของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป หรือสมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่าย 15,500 บาท ต่อเซลล์สลิป + แลกคะแนนสะสม 15,000 คะแนน ซึ่งเท่ากับเครดิตเงินคืน 1,950 บาทของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
 2. ในวันที่ KTC ทำการคิดคำนวนยอดใช้จ่ายและแลกคะแนน KTC FOREVER ของสมาชิกบัตรเครดิตฯ สมาชิกบัตรเครดิตฯ จะต้องมีคะแนน KTC FOREVER คงเหลือเพียงพอตามรายละเอียดและเงื่อนไขรายการที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนบนยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

เงื่อนไขรวมของรายการส่งเสริมการขาย:

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ KING POWER ภายในประเทศไทย และภายใต้ MCC Code: 5309 และในช่วงระหว่างวันที่ วันที่ 1 ก.ค. 63 – 31 ส.ค. 63  (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. การใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 13% (FR) ยกเว้นบัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS  ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้ และการรับเครดิตเงินคืน 2% (120.-) (KP) ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 3. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ / หรือชำระค่าบริการแบบเต็มจำนวนและเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น โดยยกเว้นรายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท และไม่รวมรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทุจริต หรือฉ้อฉล ซึ่งหากเคทีซี ตรวจพบ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซี่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ
 4. สมาชิกบัตรเครดิตฯ ต้องส่งข้อความ SMS (โดยรับภาระค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพื่อลงทะเบียนร่วมรายการ หรือลงทะเบียนร่วมรายการที่ www.ktc.co.th/kingpower ภายในวันที่ 1 ก.ค. 63 – 31 ส.ค. 63 เท่านั้นและต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 5. สงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเลขที่บัตรเครดิตฯ เข้าร่วมรายการของสมาชิกบัตรเครดิตฯ เพื่อรับสิทธิพิเศษ 1 หมายเลขที่บัตรเครดิตฯ ต่อ 1 รหัสสิทธิพิเศษ ต่อตลอดรายการเท่านั้น กรณีที่ในวันเดียวกันสมาชิกบัตรเครดิตฯ มีการลงทะเบียนเลขที่บัตรเครดิตฯ เข้าร่วมรายการฯ เพื่อรับสิทธิพิเศษมากกว่า 1 รหัสสิทธิพิเศษต่อ 1 หมายเลขที่บัตรเครดิตฯ เคทีซีสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ตลอดรายการบนรหัสสิทธิพิเศษ KP เท่านั้น
 6. การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิพิเศษทั้งหมดจากรายการจะเริ่มคำนวณยอดใช้จ่ายของบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี ว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วเป็นต้นไปจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และตามเงื่อนไขของรายการที่กำหนด
 7. การคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ จะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยจะคำนวณแต่ละรายการยอดใช้จ่ายเรียงตามลำดับ วัน เวลา ที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ก่อนหลัง
 8. สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนจากรายการให้กับเลขที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันกับเลขที่บัตรเครดิตฯ ที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น และกำหนดการมอบเครดิตเงินคืน เข้าเลขที่บัตรเครดิตฯ ที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการไว้ ดังนี้ ยอดใช้จ่าย หรือ / และ แลกคะแนนสะสม ในวันที่ 1 ก.ค. 63 – 31 ก.ค. 63 มอบเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 31 ก.ค. 63  และ ยอดใช้จ่าย หรือ / และ แลกคะแนนสะสม ในวันที่ 1 ส.ค. 63 – 31 ส.ค. 63  มอบเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 31 ส.ค. 63
 9. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิกฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินหรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับสมาชิกฯ เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่สามารถแลกแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ไปยังบัตรฯ อื่น หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 10. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ และสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่เคทีซี มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกฯ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนและข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
 11. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสมทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืน 2% (120.-) (KP) ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 12. ในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับสิทธิพิเศษและ / หรือรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขทั้งหมดของรายการส่งเสริมการขายนี้ของสมาชิกบัตรฯ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การร้องเรียนของสมาชิกบัตรฯ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63  เท่านั้น หากร้องเรียนหลังจากนี้ถือเป็นโมฆะทุกกรณี
 13. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ ktc.co.th


1 ก.ค. –  31 ส.ค. 2563

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13%*,**

รับเครดิตเงินคืน 2% (120 บาท)*

ยอดใช้จ่าย (บาท) / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน ขั้นตอนการรับสิทธิ์
ครบทุก 6,000 2% (120 บาท)

ส่ง SMS ก่อนทำรายการ โดยพิมพ์ KP (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่เบอร์ 061-384-5000 (ครั้งละ 3 บาท)หรือลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ www.ktc.co.th/kingpower

โดยจะได้รับข้อความตอบกลับ
ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

* จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุดที่ 60,000 บาท / สมาชิกบัตรเครดิตฯ / ตลอดรายการ สำหรับการรับเครดิตเงินคืน, ยกเว้น บัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการ

หรือ
แลกรับเครดิตเงินคืน 13%**

(ไม่จำกัดยอดรับคืนสูงสุด)

ยอดใช้จ่าย (บาท) / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน ขั้นตอนการรับสิทธิ์
ครบทุก 1,000 บาท และใช้ทุก 1,000 คะแนนสะสม KTC FOREVER  แลกรับ 13%

ส่ง SMS ก่อนทำรายการ โดยพิมพ์ FR (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่เบอร์ 061-384-5000 (ครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่www.ktc.co.th/kingpower

โดยจะได้รับข้อความตอบกลับ
ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

** ยกเว้นบัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS  ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการ

*/** รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็ม จากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 13% (FR):

 1. สงวนสิทธิ์การแปลงคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน ต่อยอดการใช้จ่ายครบทุก 1,000.- ต่อเซลส์สลิปเป็นเครดิตเงินคืนจำนวน 130.- เข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ ของสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตัวอย่าง : สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่าย 5,000 บาท ต่อเซลล์สลิป + คะแนนสะสม 5,000 คะแนน ซึ่งเท่ากับเครดิตเงินคืน 650 บาทของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป หรือสมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่าย 15,500 บาท ต่อเซลล์สลิป + แลกคะแนนสะสม 15,000 คะแนน ซึ่งเท่ากับเครดิตเงินคืน 1,950 บาทของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
 2. ในวันที่ KTC ทำการคิดคำนวนยอดใช้จ่ายและแลกคะแนน KTC FOREVER ของสมาชิกบัตรเครดิตฯ สมาชิกบัตรเครดิตฯ จะต้องมีคะแนน KTC FOREVER คงเหลือเพียงพอตามรายละเอียดและเงื่อนไขรายการที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนบนยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

เงื่อนไขรวมของรายการส่งเสริมการขาย:

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ KING POWER ภายในประเทศไทย และภายใต้ MCC Code: 5309 และในช่วงระหว่างวันที่ วันที่ 1 ก.ค. 63 – 31 ส.ค. 63  (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. การใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 13% (FR) ยกเว้นบัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS  ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้ และการรับเครดิตเงินคืน 2% (120.-) (KP) ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 3. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ / หรือชำระค่าบริการแบบเต็มจำนวนและเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น โดยยกเว้นรายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท และไม่รวมรายการใช้จ่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า หรือโดยทุจริต หรือฉ้อฉล ซึ่งหากเคทีซี ตรวจพบ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซี่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ
 4. สมาชิกบัตรเครดิตฯ ต้องส่งข้อความ SMS (โดยรับภาระค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) เพื่อลงทะเบียนร่วมรายการ หรือลงทะเบียนร่วมรายการที่ www.ktc.co.th/kingpower ภายในวันที่ 1 ก.ค. 63 – 31 ส.ค. 63 เท่านั้นและต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 5. สงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเลขที่บัตรเครดิตฯ เข้าร่วมรายการของสมาชิกบัตรเครดิตฯ เพื่อรับสิทธิพิเศษ 1 หมายเลขที่บัตรเครดิตฯ ต่อ 1 รหัสสิทธิพิเศษ ต่อตลอดรายการเท่านั้น กรณีที่ในวันเดียวกันสมาชิกบัตรเครดิตฯ มีการลงทะเบียนเลขที่บัตรเครดิตฯ เข้าร่วมรายการฯ เพื่อรับสิทธิพิเศษมากกว่า 1 รหัสสิทธิพิเศษต่อ 1 หมายเลขที่บัตรเครดิตฯ เคทีซีสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ตลอดรายการบนรหัสสิทธิพิเศษ KP เท่านั้น
 6. การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิพิเศษทั้งหมดจากรายการจะเริ่มคำนวณยอดใช้จ่ายของบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี ว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วเป็นต้นไปจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และตามเงื่อนไขของรายการที่กำหนด
 7. การคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ จะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยจะคำนวณแต่ละรายการยอดใช้จ่ายเรียงตามลำดับ วัน เวลา ที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ก่อนหลัง
 8. สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนจากรายการให้กับเลขที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันกับเลขที่บัตรเครดิตฯ ที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น และกำหนดการมอบเครดิตเงินคืน เข้าเลขที่บัตรเครดิตฯ ที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการไว้ ดังนี้ ยอดใช้จ่าย หรือ / และ แลกคะแนนสะสม ในวันที่ 1 ก.ค. 63 – 31 ก.ค. 63 มอบเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 31 ก.ค. 63  และ ยอดใช้จ่าย หรือ / และ แลกคะแนนสะสม ในวันที่ 1 ส.ค. 63 – 31 ส.ค. 63  มอบเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 31 ส.ค. 63
 9. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิกฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินหรือมียอดคงค้าง ตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับสมาชิกฯ เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่สามารถแลกแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ไปยังบัตรฯ อื่น หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 10. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ และสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่เคทีซี มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกฯ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนและข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็น
 11. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสมทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืน 2% (120.-) (KP) ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 12. ในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับสิทธิพิเศษและ / หรือรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขทั้งหมดของรายการส่งเสริมการขายนี้ของสมาชิกบัตรฯ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การร้องเรียนของสมาชิกบัตรฯ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63  เท่านั้น หากร้องเรียนหลังจากนี้ถือเป็นโมฆะทุกกรณี
 13. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ ktc.co.th