• EN
 • TH
 • CN

Earn credit rebate up to 14,400 Baht รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,400 บาท Earn credit rebate up to 14,400 Baht

1 ม.ค. - 30 เม.ย. 2563

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,400 บาท*

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน (บาท)ขั้นตอนการรับสิทธิ์
15,000 – 49,999 บาท 200

ส่ง SMS ก่อนทำรายการ โดยพิมพ์ KING ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่เบอร์ 4712066 (ครั้งละ 3 บาท)
ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

50,000 – 79,999 บาท 1,100
80,000 บาทขึ้นไป 2,500

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท/บัญชีบัตร/เดือน หรือสูงสุด 14,400 บาท/บัญชีบัตรตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร), รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็มจากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:

 • เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ / หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาท / หมายเลขบัตร / เซลล์สลิป ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 เม.ย. 63 ยกเว้น การใช้จ่ายเพื่อการพาณิชย์, ร้านอาหารที่อยู่ใน คิง เพาเวอร์ และ คิง พาวเวอร์ ออนไลน์ การเครดิตเงินคืนจะคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และได้ลงทะเบียนจากเครือข่ายโทรศัพท์ที่ร่วมรายการพร้อมได้รับข้อความตอบกลับว่าได้ลงทะเบียนแล้ว   
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท/บัญชีบัตร/เดือน หรือ 14,400 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ
 • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักที่ยังคงสมาชิกภาพและมีสถานะปกติ ภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการ

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร
 • ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์การค้าโดยตรง
 • กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯ ต้องติดต่อธนาคารฯ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารฯ ทำเครดิตเงินคืน
 • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร
 • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2

 

 

1 ม.ค. - 30 เม.ย. 2563

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,400 บาท*

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน (บาท)ขั้นตอนการรับสิทธิ์
15,000 – 49,999 บาท 200

ส่ง SMS ก่อนทำรายการ โดยพิมพ์ KING ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่เบอร์ 4712066 (ครั้งละ 3 บาท)
ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

50,000 – 79,999 บาท 1,100
80,000 บาทขึ้นไป 2,500

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท/บัญชีบัตร/เดือน หรือสูงสุด 14,400 บาท/บัญชีบัตรตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร), รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็มจากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:

 • เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ / หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาท / หมายเลขบัตร / เซลล์สลิป ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 เม.ย. 63 ยกเว้น การใช้จ่ายเพื่อการพาณิชย์, ร้านอาหารที่อยู่ใน คิง เพาเวอร์ และ คิง พาวเวอร์ ออนไลน์ การเครดิตเงินคืนจะคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และได้ลงทะเบียนจากเครือข่ายโทรศัพท์ที่ร่วมรายการพร้อมได้รับข้อความตอบกลับว่าได้ลงทะเบียนแล้ว   
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท/บัญชีบัตร/เดือน หรือ 14,400 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ
 • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักที่ยังคงสมาชิกภาพและมีสถานะปกติ ภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการ

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร
 • ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์การค้าโดยตรง
 • กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯ ต้องติดต่อธนาคารฯ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารฯ ทำเครดิตเงินคืน
 • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร
 • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2

 

 

1 ม.ค. - 30 เม.ย. 2563

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,400 บาท*

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน (บาท)ขั้นตอนการรับสิทธิ์
15,000 – 49,999 บาท 200

ส่ง SMS ก่อนทำรายการ โดยพิมพ์ KING ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งมาที่เบอร์ 4712066 (ครั้งละ 3 บาท)
ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

50,000 – 79,999 บาท 1,100
80,000 บาทขึ้นไป 2,500

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท/บัญชีบัตร/เดือน หรือสูงสุด 14,400 บาท/บัญชีบัตรตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร), รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็มจากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน:

 • เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ / หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาท / หมายเลขบัตร / เซลล์สลิป ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 เม.ย. 63 ยกเว้น การใช้จ่ายเพื่อการพาณิชย์, ร้านอาหารที่อยู่ใน คิง เพาเวอร์ และ คิง พาวเวอร์ ออนไลน์ การเครดิตเงินคืนจะคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และได้ลงทะเบียนจากเครือข่ายโทรศัพท์ที่ร่วมรายการพร้อมได้รับข้อความตอบกลับว่าได้ลงทะเบียนแล้ว   
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท/บัญชีบัตร/เดือน หรือ 14,400 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ
 • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักที่ยังคงสมาชิกภาพและมีสถานะปกติ ภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการ

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร
 • ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์การค้าโดยตรง
 • กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯ ต้องติดต่อธนาคารฯ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารฯ ทำเครดิตเงินคืน
 • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร
 • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2