• EN
 • TH
 • CN

Earn credit rebate รับคืนคุ้ม 2 ต่อ Earn credit rebate

for TTB TMB and THANACHART credit card สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต for TTB TMB and THANACHART credit card

1 ก.ย. – 31 ต.ค. 64  เงื่อนไขคุ้มที่ 1:

 1. เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต www.kingpower.com แอปพลิเคชัน King Power, บริการ King Power Call to Shop และ King Power Chat to Shop
 3. โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้ต่อเซลล์สลิปตามขั้น (ดังตาราง)
 4. จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือสูงสุด 6,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ (คำนวณยอดใช้จ่ายจากบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) / ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 64  
 5. ยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ สินค้าผ่อนชำระ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก  และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง และสินค้าผ่อนชำระ
 6. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ 
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 8. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น

เงื่อนไขคุ้มที่ 2:

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus ในบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขทุกครั้ง
 2. แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve และ 10% สำหรับบัตรเครดิตอื่น ๆ ที่มีคะแนนสะสมภายในบัตร โดยใช้คะแนนสะสมเท่าสมเท่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิป 
 3. คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น
 4. หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน
 5. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 7. การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

เงื่อนไขอื่นๆ:

 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 2. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา  โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 4. กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428

1 ก.ย. – 31 ต.ค. 64  เงื่อนไขคุ้มที่ 1:

 1. เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต www.kingpower.com แอปพลิเคชัน King Power, บริการ King Power Call to Shop และ King Power Chat to Shop
 3. โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้ต่อเซลล์สลิปตามขั้น (ดังตาราง)
 4. จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือสูงสุด 6,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ (คำนวณยอดใช้จ่ายจากบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) / ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 64  
 5. ยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ สินค้าผ่อนชำระ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก  และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง และสินค้าผ่อนชำระ
 6. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ 
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 8. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น

เงื่อนไขคุ้มที่ 2:

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus ในบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขทุกครั้ง
 2. แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve และ 10% สำหรับบัตรเครดิตอื่น ๆ ที่มีคะแนนสะสมภายในบัตร โดยใช้คะแนนสะสมเท่าสมเท่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิป 
 3. คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น
 4. หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน
 5. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 7. การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

เงื่อนไขอื่นๆ:

 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 2. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา  โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 4. กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428

1 ก.ย. – 31 ต.ค. 64  เงื่อนไขคุ้มที่ 1:

 1. เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 2. เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต www.kingpower.com แอปพลิเคชัน King Power, บริการ King Power Call to Shop และ King Power Chat to Shop
 3. โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้ต่อเซลล์สลิปตามขั้น (ดังตาราง)
 4. จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน หรือสูงสุด 6,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ (คำนวณยอดใช้จ่ายจากบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) / ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 64  
 5. ยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ สินค้าผ่อนชำระ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก  และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง และสินค้าผ่อนชำระ
 6. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ 
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 8. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น

เงื่อนไขคุ้มที่ 2:

 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus ในบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขทุกครั้ง
 2. แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve และ 10% สำหรับบัตรเครดิตอื่น ๆ ที่มีคะแนนสะสมภายในบัตร โดยใช้คะแนนสะสมเท่าสมเท่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิป 
 3. คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น
 4. หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน
 5. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 7. การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

เงื่อนไขอื่นๆ:

 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 2. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา  โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 4. กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428