• EN
 • TH
 • CN

Earn credit rebate 10% รับเครดิตเงินคืน 10% Earn credit rebate 10%


1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2563

แลกรับเครดิตเงินคืน 10%*
เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดซื้อ

ประเภทบัตร ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน ขั้นตอนการรับสิทธิ์
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท(ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท) 10% สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์

* จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน / เดือน, ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / รายการผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าแลกซื้อ / บัตรเติมเงินทุกประเภท และ บัตรกำนัล Cash Card, รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็ม จากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

* เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน :

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิต SCB M (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร  และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
 2. ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / รายการผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าแลกซื้อ / บัตรเติมเงินทุกประเภท / บัตรกำนัล Cash Card
 3. จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนน / ท่าน / เดือน
 4. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก / ขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)
 5. ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับ หรือเงื่อนไขใดๆ
 7. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารฯ จะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารฯ เมื่อผู้ถือบัตรฯ ขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรฯ จะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารฯ ก็ตาม
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรฯ เพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 9. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
 10. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777


1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2563

แลกรับเครดิตเงินคืน 10%*
เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดซื้อ

ประเภทบัตร ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน ขั้นตอนการรับสิทธิ์
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท(ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท) 10% สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์

* จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน / เดือน, ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / รายการผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าแลกซื้อ / บัตรเติมเงินทุกประเภท และ บัตรกำนัล Cash Card, รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็ม จากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

* เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน :

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิต SCB M (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร  และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
 2. ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / รายการผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าแลกซื้อ / บัตรเติมเงินทุกประเภท / บัตรกำนัล Cash Card
 3. จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนน / ท่าน / เดือน
 4. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก / ขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)
 5. ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับ หรือเงื่อนไขใดๆ
 7. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารฯ จะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารฯ เมื่อผู้ถือบัตรฯ ขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรฯ จะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารฯ ก็ตาม
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรฯ เพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 9. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
 10. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777


1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2563

แลกรับเครดิตเงินคืน 10%*
เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดซื้อ

ประเภทบัตร ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน ขั้นตอนการรับสิทธิ์
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท(ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท) 10% สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์

* จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / ท่าน / เดือน, ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / รายการผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าแลกซื้อ / บัตรเติมเงินทุกประเภท และ บัตรกำนัล Cash Card, รายการส่งเสริมการขายข้างต้นสามารถใช้ได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเต็ม จากสื่ออื่นๆ ของธนาคารฯ)

* เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน :

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิต Family Plus และบัตรเครดิต SCB M (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อใช้จ่ายที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร  และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
 2. ยกเว้น การใช้จ่ายแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / รายการผ่อนชำระ 0% ทุกประเภท / สินค้าแลกซื้อ / บัตรเติมเงินทุกประเภท / บัตรกำนัล Cash Card
 3. จำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 200,000 คะแนน / ท่าน / เดือน
 4. คะแนนสะสมที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก / ขอคืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advanced)
 5. ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 5 วันนับจากวันที่ทำรายการ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อตกลงของธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อบังคับ หรือเงื่อนไขใดๆ
 7. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารฯ จะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารฯ เมื่อผู้ถือบัตรฯ ขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรฯ จะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารฯ ก็ตาม
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรฯ เพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ / หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 9. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาในการมอบคืนเงินหรือยุติรายการดังกล่าวนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
 10. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ศูนย์บริการไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777