• EN
 • TH
 • CN

คุ้มก่อนช้อป! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME คุ้มก่อนช้อป! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME คุ้มก่อนช้อป! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME

1 กรกฎาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 สิงหาคม 2567 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ


*เงื่อนไขการการรับคูปองส่วนลด 3,000 บาท

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME (“ผู้ถือบัตร”) เพียงแสดงบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ณ จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ สาขารางน้ำ เพื่อรับคูปองส่วนลดมูลค่า 3,000 บาท สำหรับช้อปตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จรับเงิน (หลังหักส่วนลดแล้ว)
 • จำกัดการรับคูปองสำหรับ 1 ท่าน สามารถรับได้ 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 450 สิทธิ์/เดือน หรือ 900 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

*เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด 3,000 บาท

 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ซื้อสินค้าเฉพาะที่ร่วมรายการ กรุณาตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ยอดเงินส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลดดังกล่าว จะต้องชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • แผนกสุราและบุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • การซื้อสินค้าจะต้องไม่เกิน 20 ชิ้น/ใบเสร็จรับเงิน
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ หรือส่วนลดบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ กับบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักส่วนลด ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่น ๆ ทุกประเภท
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เท่านั้น
 • คูปองส่วนลด หมดอายุในวันที่ทำรายการแลกรับ
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ มีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา และ/หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารและ คิง เพาเวอร์ จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือการให้บริการใด ๆ ของผู้ให้บริการ และธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใด อันเกิดขึ้นจากการให้บริการใด ๆ ณ จุดให้บริการ ของผู้ให้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ ประสบปัญหา มีข้อสงสัย หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในสินค้าหรือการบริการ กรุณาสอบถาม ณ จุดขายหรือจุดให้บริการของ คิง เพาเวอร์ โดยตรง ณ จุดขาย หรือ Contact Center 1631
 • ลูกค้าควรใช้วงเงินเท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยจากการชำระล่าช้า 16% ต่อปี ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ประกาศธนาคารกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB PRIVATE BANKING Service Center โทร. 02-777-7799 หรือ SCB FIRST Service Center โทร. 02-777-7788 หรือ SCB PRIME Service Center โทร. 02-777-7555


*เงื่อนไขการการรับคูปองส่วนลด 3,000 บาท

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME (“ผู้ถือบัตร”) เพียงแสดงบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ณ จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ สาขารางน้ำ เพื่อรับคูปองส่วนลดมูลค่า 3,000 บาท สำหรับช้อปตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จรับเงิน (หลังหักส่วนลดแล้ว)
 • จำกัดการรับคูปองสำหรับ 1 ท่าน สามารถรับได้ 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 450 สิทธิ์/เดือน หรือ 900 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

*เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด 3,000 บาท

 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ซื้อสินค้าเฉพาะที่ร่วมรายการ กรุณาตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ยอดเงินส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลดดังกล่าว จะต้องชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • แผนกสุราและบุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • การซื้อสินค้าจะต้องไม่เกิน 20 ชิ้น/ใบเสร็จรับเงิน
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ หรือส่วนลดบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ กับบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักส่วนลด ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่น ๆ ทุกประเภท
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เท่านั้น
 • คูปองส่วนลด หมดอายุในวันที่ทำรายการแลกรับ
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ มีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา และ/หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารและ คิง เพาเวอร์ จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือการให้บริการใด ๆ ของผู้ให้บริการ และธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใด อันเกิดขึ้นจากการให้บริการใด ๆ ณ จุดให้บริการ ของผู้ให้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ ประสบปัญหา มีข้อสงสัย หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในสินค้าหรือการบริการ กรุณาสอบถาม ณ จุดขายหรือจุดให้บริการของ คิง เพาเวอร์ โดยตรง ณ จุดขาย หรือ Contact Center 1631
 • ลูกค้าควรใช้วงเงินเท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยจากการชำระล่าช้า 16% ต่อปี ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ประกาศธนาคารกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB PRIVATE BANKING Service Center โทร. 02-777-7799 หรือ SCB FIRST Service Center โทร. 02-777-7788 หรือ SCB PRIME Service Center โทร. 02-777-7555


*เงื่อนไขการการรับคูปองส่วนลด 3,000 บาท

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST, SCB PRIME (“ผู้ถือบัตร”) เพียงแสดงบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ณ จุดบริการสมาชิก คิง เพาเวอร์ สาขารางน้ำ เพื่อรับคูปองส่วนลดมูลค่า 3,000 บาท สำหรับช้อปตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จรับเงิน (หลังหักส่วนลดแล้ว)
 • จำกัดการรับคูปองสำหรับ 1 ท่าน สามารถรับได้ 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 450 สิทธิ์/เดือน หรือ 900 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

*เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด 3,000 บาท

 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ซื้อสินค้าเฉพาะที่ร่วมรายการ กรุณาตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ยอดเงินส่วนต่างหลังหักคูปองส่วนลดดังกล่าว จะต้องชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • แผนกสุราและบุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ
 • การซื้อสินค้าจะต้องไม่เกิน 20 ชิ้น/ใบเสร็จรับเงิน
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ หรือส่วนลดบัตรเครดิตร่วมคิง เพาเวอร์ กับบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์
 • ยอดซื้อสินค้าส่วนต่างหลังหักส่วนลด ไม่สามารถใช้กะรัตชำระค่าสินค้า
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกจากรายการส่งเสริมการขาย, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบัตรสมาชิก, E- Cash, Cash Card, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึงคูปองส่วนลดอื่น ๆ ทุกประเภท
 • ผ่อนชำระ 0% ไม่สามารถร่วมรายการ
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เท่านั้น
 • คูปองส่วนลด หมดอายุในวันที่ทำรายการแลกรับ
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถแลกคืนหรือทอนเป็นเงินสด
 • ธนาคาร และ คิง เพาเวอร์ มีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา และ/หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารและ คิง เพาเวอร์ จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและคิง เพาเวอร์ เป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือการให้บริการใด ๆ ของผู้ให้บริการ และธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใด อันเกิดขึ้นจากการให้บริการใด ๆ ณ จุดให้บริการ ของผู้ให้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ ประสบปัญหา มีข้อสงสัย หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในสินค้าหรือการบริการ กรุณาสอบถาม ณ จุดขายหรือจุดให้บริการของ คิง เพาเวอร์ โดยตรง ณ จุดขาย หรือ Contact Center 1631
 • ลูกค้าควรใช้วงเงินเท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยจากการชำระล่าช้า 16% ต่อปี ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ประกาศธนาคารกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB PRIVATE BANKING Service Center โทร. 02-777-7799 หรือ SCB FIRST Service Center โทร. 02-777-7788 หรือ SCB PRIME Service Center โทร. 02-777-7555