• EN
 • TH
 • CN

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท และสิทธิพิเศษมากมาย รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท และสิทธิพิเศษมากมาย รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท และสิทธิพิเศษมากมาย

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67


เงื่อนไขชำระเต็มจำนวน

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.67- 30 มิ.ย.67 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • การให้เครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะคำนวณจากยอดรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW ทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และรายการใช้จ่ายเต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
 • ลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ถือบัตรภายใต้แบรนด์ซิตี้สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้ และจำกัดสิทธิ์รวมกัน
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท /ผู้ถือบัตร/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี อินฟินิท
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท /ผู้ถือบัตร/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ประเภทอื่น
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการภายในระยะเวลาโปรโมชัน
 • ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันแบ่งจ่ายได้
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนสำหรับรายการที่ถูกยกเลิก
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยเครดิตเงินคืนจะถูกบันทึกลงบนบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการ
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้าบริการ การจัดจำหน่ายหรือผลของ การทำโปรแกรมเทคโนโลยีและการทดลองใดๆ เพื่อยืนยันผลในการให้บริการ
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ใน การพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้


เงื่อนไขการผ่อนชำระ

*เงื่อนไขรายการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา, ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง
 • แบ่งชำระ 0%: 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว(Net Sales) / เซลส์สลิป  หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales) / เซลส์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่)
 • รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 2,500 บาท (เฉพาะรายการแบ่งชำระ): เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน ตามยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป ที่ระบุไว้ในตารางด้านหน้าสื่อโฆษณา
 • รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้าตั้งแต่30,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน ตามยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป ที่ระบุไว้ในตารางด้านหน้าสื่อโฆษณา จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท ต่อผู้ถือบัตรเครดิต (รวมบัตรทุกประเภท ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67
 • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW โดยคำนวณเฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales) ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่ โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มทาง SMS พิมพ์ KPW24 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก 12 หลักสุดท้าย ส่ง SMS มาที่ 4545111(ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ลงทะเบียนครั้งเดียว ตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท เข้าร่วมรายการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน)
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนนี้ธนาคารจะยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตหลัก ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

**เงื่อนไขรายการรับส่วน 12%

 • รับส่วนลด 12%: เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales) / เซลล์สลิป  โดยแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลส์สลิป หรือ แลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 • บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม บัตรเครดิต TMRW และบัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ / การรับเครดิตเงินคืน และการแลกคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส เพื่อรับส่วนลด ณ จุดขาย
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

ข้อควรรู้ ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนตามกำหนด จะไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปี

1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67


เงื่อนไขชำระเต็มจำนวน

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.67- 30 มิ.ย.67 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • การให้เครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะคำนวณจากยอดรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW ทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และรายการใช้จ่ายเต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
 • ลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ถือบัตรภายใต้แบรนด์ซิตี้สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้ และจำกัดสิทธิ์รวมกัน
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท /ผู้ถือบัตร/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี อินฟินิท
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท /ผู้ถือบัตร/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ประเภทอื่น
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการภายในระยะเวลาโปรโมชัน
 • ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันแบ่งจ่ายได้
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนสำหรับรายการที่ถูกยกเลิก
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยเครดิตเงินคืนจะถูกบันทึกลงบนบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการ
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้าบริการ การจัดจำหน่ายหรือผลของ การทำโปรแกรมเทคโนโลยีและการทดลองใดๆ เพื่อยืนยันผลในการให้บริการ
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ใน การพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้


เงื่อนไขการผ่อนชำระ

*เงื่อนไขรายการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา, ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง
 • แบ่งชำระ 0%: 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว(Net Sales) / เซลส์สลิป  หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales) / เซลส์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่)
 • รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 2,500 บาท (เฉพาะรายการแบ่งชำระ): เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน ตามยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป ที่ระบุไว้ในตารางด้านหน้าสื่อโฆษณา
 • รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้าตั้งแต่30,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน ตามยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป ที่ระบุไว้ในตารางด้านหน้าสื่อโฆษณา จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท ต่อผู้ถือบัตรเครดิต (รวมบัตรทุกประเภท ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67
 • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW โดยคำนวณเฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales) ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่ โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มทาง SMS พิมพ์ KPW24 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก 12 หลักสุดท้าย ส่ง SMS มาที่ 4545111(ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ลงทะเบียนครั้งเดียว ตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท เข้าร่วมรายการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน)
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนนี้ธนาคารจะยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตหลัก ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

**เงื่อนไขรายการรับส่วน 12%

 • รับส่วนลด 12%: เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales) / เซลล์สลิป  โดยแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลส์สลิป หรือ แลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 • บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม บัตรเครดิต TMRW และบัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ / การรับเครดิตเงินคืน และการแลกคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส เพื่อรับส่วนลด ณ จุดขาย
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

ข้อควรรู้ ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนตามกำหนด จะไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปี

1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67


เงื่อนไขชำระเต็มจำนวน

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.67- 30 มิ.ย.67 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • การให้เครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะคำนวณจากยอดรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW ทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และรายการใช้จ่ายเต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
 • ลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ถือบัตรภายใต้แบรนด์ซิตี้สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้ และจำกัดสิทธิ์รวมกัน
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท /ผู้ถือบัตร/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี อินฟินิท
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท /ผู้ถือบัตร/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ประเภทอื่น
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการภายในระยะเวลาโปรโมชัน
 • ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันแบ่งจ่ายได้
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้เครดิตเงินคืนสำหรับรายการที่ถูกยกเลิก
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยเครดิตเงินคืนจะถูกบันทึกลงบนบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการ
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้าบริการ การจัดจำหน่ายหรือผลของ การทำโปรแกรมเทคโนโลยีและการทดลองใดๆ เพื่อยืนยันผลในการให้บริการ
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนชำระเงิน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ใน การพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้


เงื่อนไขการผ่อนชำระ

*เงื่อนไขรายการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) เมื่อแบ่งชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา, ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง
 • แบ่งชำระ 0%: 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว(Net Sales) / เซลส์สลิป  หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales) / เซลส์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่)
 • รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 2,500 บาท (เฉพาะรายการแบ่งชำระ): เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน ตามยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป ที่ระบุไว้ในตารางด้านหน้าสื่อโฆษณา
 • รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดแบ่งชำระสินค้าตั้งแต่30,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน ตามยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิป ที่ระบุไว้ในตารางด้านหน้าสื่อโฆษณา จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท ต่อผู้ถือบัตรเครดิต (รวมบัตรทุกประเภท ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67
 • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากรายการแบ่งชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW โดยคำนวณเฉพาะยอดซื้อสินค้าภายในแผนกสินค้าเดียวกัน หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales) ยกเว้น รายการ Birthday Celebration, สินค้าแผนกสุรา และบุหรี่ โดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนเพิ่มทาง SMS พิมพ์ KPW24 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตบัตรหลัก 12 หลักสุดท้าย ส่ง SMS มาที่ 4545111(ค่าส่ง SMS 3 บาท /ครั้ง) ลงทะเบียนครั้งเดียว ตลอดรายการ (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจแบงก์กิ้ง และบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท เข้าร่วมรายการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน)
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนนี้ธนาคารจะยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ยอดเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรเครดิตหลัก ต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร

**เงื่อนไขรายการรับส่วน 12%

 • รับส่วนลด 12%: เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (หลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว (Net Sales) / เซลล์สลิป  โดยแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลส์สลิป หรือ แลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสทุก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 120 บาท จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • สิทธิ์ในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 • บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม บัตรเครดิต TMRW และบัตรยูโอบี แคชพลัส ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม และไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขการแบ่งชำระ / การรับเครดิตเงินคืน และการแลกคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส เพื่อรับส่วนลด ณ จุดขาย
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

ข้อควรรู้ ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนตามกำหนด จะไม่เสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปี