• EN
 • TH
 • CN

รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท* รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท* รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท*

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)

1 ก.ย. 66 - 31 ต.ค. 66


*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ทุกประเภท
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง SMS ก่อนการใช้จ่าย โดยพิมพ์ “WOW” (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และส่งมาที่ 09 8269 5588 (ค่าบริการ 3 บาทต่อครั้ง) โปรดเก็บรักษา SMS ตอบกลับจากทางธนาคารไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืน
 • จำกัดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน 200 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนทาง SMS ตามลำดับก่อน-หลังจนครบสิทธิ์
 • จำกัดการลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อหมายเลขบัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท / หมายเลขบัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากการใช้จ่าย ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และบริการ King Power Call to Shop & Chat to Shop และคิง เพาเวอร์ ออนไลน์ เท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากค่าใช้จ่าย ณ คิง เพาเวอร์ โดยยึดจากวันที่ทำรายการเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรในรอบถัดไปของเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขหลังรายการส่งเสริมการขายสิ้นสุด โดยจะแสดงรายการเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายและยอดเครดิตเงินคืนของบัตรเสริมแยกจากบัตรหลัก
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตสถานะปกติและไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินใด ๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • สิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการนั้น ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเดียวกันได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2629 5588 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-21.00 น. หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-17.00 น.)

1 ก.ย. 66 - 31 ต.ค. 66


*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ทุกประเภท
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง SMS ก่อนการใช้จ่าย โดยพิมพ์ “WOW” (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และส่งมาที่ 09 8269 5588 (ค่าบริการ 3 บาทต่อครั้ง) โปรดเก็บรักษา SMS ตอบกลับจากทางธนาคารไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืน
 • จำกัดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน 200 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนทาง SMS ตามลำดับก่อน-หลังจนครบสิทธิ์
 • จำกัดการลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อหมายเลขบัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท / หมายเลขบัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากการใช้จ่าย ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และบริการ King Power Call to Shop & Chat to Shop และคิง เพาเวอร์ ออนไลน์ เท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากค่าใช้จ่าย ณ คิง เพาเวอร์ โดยยึดจากวันที่ทำรายการเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรในรอบถัดไปของเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขหลังรายการส่งเสริมการขายสิ้นสุด โดยจะแสดงรายการเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายและยอดเครดิตเงินคืนของบัตรเสริมแยกจากบัตรหลัก
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตสถานะปกติและไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินใด ๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • สิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการนั้น ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเดียวกันได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2629 5588 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-21.00 น. หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-17.00 น.)

1 ก.ย. 66 - 31 ต.ค. 66


*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับบัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ทุกประเภท
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง SMS ก่อนการใช้จ่าย โดยพิมพ์ “WOW” (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และส่งมาที่ 09 8269 5588 (ค่าบริการ 3 บาทต่อครั้ง) โปรดเก็บรักษา SMS ตอบกลับจากทางธนาคารไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืน
 • จำกัดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน 200 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนทาง SMS ตามลำดับก่อน-หลังจนครบสิทธิ์
 • จำกัดการลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อหมายเลขบัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท / หมายเลขบัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากการใช้จ่าย ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และบริการ King Power Call to Shop & Chat to Shop และคิง เพาเวอร์ ออนไลน์ เท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณจากค่าใช้จ่าย ณ คิง เพาเวอร์ โดยยึดจากวันที่ทำรายการเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรในรอบถัดไปของเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขหลังรายการส่งเสริมการขายสิ้นสุด โดยจะแสดงรายการเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายและยอดเครดิตเงินคืนของบัตรเสริมแยกจากบัตรหลัก
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตสถานะปกติและไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินใด ๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืน
 • สิทธิ์ในการได้รับเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากรายการนั้น ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเดียวกันได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใด ๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2629 5588 ในเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-21.00 น. หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-17.00 น.)