• EN
 • TH
 • CN

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20,000 บาท รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20,000 บาท รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20,000 บาท

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต CardX King Power Platinum สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต CardX King Power Platinum สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต CardX King Power Platinum

1 มี.ค. 66 - 31 พ.ค. 66


* เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต CardX KING POWER PLATINUM (บัตรเครดิต CardX KING POWER PLATINUM หมายรวมถึงบัตรเครดิต SCB KING POWER PLATINUM ที่โอนธุรกิจไปยัง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้) โดยมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 (Transaction Date) และ ส่ง SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566
 2. ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่าน SMS พิมพ์ KPSJ23 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมายัง 4545333 (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องได้รับข้อความตอบกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จจากทางบริษัท
 3. เฉพาะยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต โดยมียอดใช้จ่ายสะสม ดังนี้
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 30,000 บาท – 49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 50,000 บาท – 79,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 80,000 บาท – 99,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 750 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 100,000 บาท - 499,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 500,000 บาท – 999,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 8,000 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 1,000,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 20,000 บาท
 4. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาทต่อบัญชีบัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 5. รายการที่ไม่นำมาคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมได้แก่ รายการดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, การซื้อกองทุน, ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิต และยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Linked ยอดชำระค่าภาษีอากร, การประมูลทะเบียน, ยอดชำระค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ยอดใช้จ่ายจากการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง บริการดีจังเปลี่ยนดวงเงินเป็นเงินสด) ยอดใช้จ่ายจากบริการดีจังแบ่งชำระรายเดือนที่ยังมิได้ชำระ ยอดซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ และยอดใช้จ่ายที่มีการยกเลิก
 6. คาร์ด เอกซ์ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่มีรายการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 7. เครดิตเงินคืนและบัตรกำนัลไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือหรือสิ่งอื่นได้
 8. ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน/บัตรกำนัล จะต้องมีสถานการณ์เป็นสมาชิกบัตรเครดิตของ คาร์ด เอกซ์ และมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของบริษัท และไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของ คาร์ด เอกซ์ อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน/บัตรกำนัล ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนเครดิตเงินคืน/บัตรกำนัล ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน/บัตรกำนัล ดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 9. คาร์ด เอกซ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้าและ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ คาร์ด เอกซ์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อ King power โดยตรง ที่ Contact Centre เบอร์ 1631
 10. คาร์ด เอกซ์ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ คาร์ด เอกซ์ เป็นที่สุด
 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ คาร์ด เอกซ์ กำหนด
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CardX Contact Center โทร. 1468 หรือ เว็บไซต์ www.cardx.co.th
 13. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท คาร์ดเอกซ์ จำกัด

1 มี.ค. 66 - 31 พ.ค. 66


* เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต CardX KING POWER PLATINUM (บัตรเครดิต CardX KING POWER PLATINUM หมายรวมถึงบัตรเครดิต SCB KING POWER PLATINUM ที่โอนธุรกิจไปยัง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้) โดยมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 (Transaction Date) และ ส่ง SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566
 2. ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่าน SMS พิมพ์ KPSJ23 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมายัง 4545333 (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องได้รับข้อความตอบกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จจากทางบริษัท
 3. เฉพาะยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต โดยมียอดใช้จ่ายสะสม ดังนี้
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 30,000 บาท – 49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 50,000 บาท – 79,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 80,000 บาท – 99,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 750 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 100,000 บาท - 499,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 500,000 บาท – 999,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 8,000 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 1,000,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 20,000 บาท
 4. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาทต่อบัญชีบัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 5. รายการที่ไม่นำมาคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมได้แก่ รายการดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, การซื้อกองทุน, ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิต และยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Linked ยอดชำระค่าภาษีอากร, การประมูลทะเบียน, ยอดชำระค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ยอดใช้จ่ายจากการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง บริการดีจังเปลี่ยนดวงเงินเป็นเงินสด) ยอดใช้จ่ายจากบริการดีจังแบ่งชำระรายเดือนที่ยังมิได้ชำระ ยอดซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ และยอดใช้จ่ายที่มีการยกเลิก
 6. คาร์ด เอกซ์ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่มีรายการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 7. เครดิตเงินคืนและบัตรกำนัลไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือหรือสิ่งอื่นได้
 8. ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน/บัตรกำนัล จะต้องมีสถานการณ์เป็นสมาชิกบัตรเครดิตของ คาร์ด เอกซ์ และมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของบริษัท และไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของ คาร์ด เอกซ์ อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน/บัตรกำนัล ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนเครดิตเงินคืน/บัตรกำนัล ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน/บัตรกำนัล ดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 9. คาร์ด เอกซ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้าและ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ คาร์ด เอกซ์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อ King power โดยตรง ที่ Contact Centre เบอร์ 1631
 10. คาร์ด เอกซ์ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ คาร์ด เอกซ์ เป็นที่สุด
 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ คาร์ด เอกซ์ กำหนด
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CardX Contact Center โทร. 1468 หรือ เว็บไซต์ www.cardx.co.th
 13. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท คาร์ดเอกซ์ จำกัด

1 มี.ค. 66 - 31 พ.ค. 66


* เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต CardX KING POWER PLATINUM (บัตรเครดิต CardX KING POWER PLATINUM หมายรวมถึงบัตรเครดิต SCB KING POWER PLATINUM ที่โอนธุรกิจไปยัง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้) โดยมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 (Transaction Date) และ ส่ง SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566
 2. ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่าน SMS พิมพ์ KPSJ23 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมายัง 4545333 (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องได้รับข้อความตอบกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จจากทางบริษัท
 3. เฉพาะยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดขึ้นที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต โดยมียอดใช้จ่ายสะสม ดังนี้
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 30,000 บาท – 49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 50,000 บาท – 79,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 80,000 บาท – 99,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 750 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 100,000 บาท - 499,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 500,000 บาท – 999,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 8,000 บาท
  • ยอดใช้จ่ายสะสม 1,000,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 20,000 บาท
 4. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาทต่อบัญชีบัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 5. รายการที่ไม่นำมาคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมได้แก่ รายการดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, การซื้อกองทุน, ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิต และยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Linked ยอดชำระค่าภาษีอากร, การประมูลทะเบียน, ยอดชำระค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ยอดใช้จ่ายจากการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง บริการดีจังเปลี่ยนดวงเงินเป็นเงินสด) ยอดใช้จ่ายจากบริการดีจังแบ่งชำระรายเดือนที่ยังมิได้ชำระ ยอดซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ และยอดใช้จ่ายที่มีการยกเลิก
 6. คาร์ด เอกซ์ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่มีรายการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่เครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 7. เครดิตเงินคืนและบัตรกำนัลไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือหรือสิ่งอื่นได้
 8. ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน/บัตรกำนัล จะต้องมีสถานการณ์เป็นสมาชิกบัตรเครดิตของ คาร์ด เอกซ์ และมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของบริษัท และไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของ คาร์ด เอกซ์ อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน/บัตรกำนัล ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนเครดิตเงินคืน/บัตรกำนัล ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน/บัตรกำนัล ดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 9. คาร์ด เอกซ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้าและ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ คาร์ด เอกซ์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อ King power โดยตรง ที่ Contact Centre เบอร์ 1631
 10. คาร์ด เอกซ์ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา รายละเอียด สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ คาร์ด เอกซ์ เป็นที่สุด
 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ คาร์ด เอกซ์ กำหนด
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CardX Contact Center โทร. 1468 หรือ เว็บไซต์ www.cardx.co.th
 13. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท คาร์ดเอกซ์ จำกัด