• EN
 • TH
 • CN

ช้อปดีมีคืน ช้อปดีมีคืน ช้อปดีมีคืน

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต


2 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต

เงื่อนไขการรับคูปองส่วนลด 

 • สะสมยอดซื้อสินค้าภายในวัน และสาขาเดียวกัน ครบตามเงื่อนไข สามารถแลกรับสิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ 
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่ม เติม ณ จุดขาย 
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ และส่วนลดสินค้า Home Delivery 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกได้รับจากการสมัครสมาชิก, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก จากรายการส่งเสริมการขาย ,Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • สินค้าแผนกเหล้า และบุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ 
 • ผ่อนชําระ 0% สามารถร่วมรายการ บัตรเครดิตร่วมคิงเพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด 

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้กับสินค้าดิวตี้ ฟรี, สินค้าป้ายฟ้า และสินค้า Home Delivery ได้ 
 • คูปองส่วนลด 1,500 บาท ใช้สําหรับช้อป 5,000 บาทขึ้นไป 
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกน้ําหอม และเครื่องสําอาง สินค้าแผนกเหล้า และบุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ 
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ และส่วนลดสินค้า Home Delivery 
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E- Cash, Cash Card ,Gift Card,Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึง คูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก สามารถร่วมรายการ 
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต 
 • คูปอง ส่วนลดหมดอายุภายในวันที่ทําการแลกรับ


2 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต

เงื่อนไขการรับคูปองส่วนลด 

 • สะสมยอดซื้อสินค้าภายในวัน และสาขาเดียวกัน ครบตามเงื่อนไข สามารถแลกรับสิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ 
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่ม เติม ณ จุดขาย 
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ และส่วนลดสินค้า Home Delivery 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกได้รับจากการสมัครสมาชิก, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก จากรายการส่งเสริมการขาย ,Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • สินค้าแผนกเหล้า และบุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ 
 • ผ่อนชําระ 0% สามารถร่วมรายการ บัตรเครดิตร่วมคิงเพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด 

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้กับสินค้าดิวตี้ ฟรี, สินค้าป้ายฟ้า และสินค้า Home Delivery ได้ 
 • คูปองส่วนลด 1,500 บาท ใช้สําหรับช้อป 5,000 บาทขึ้นไป 
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกน้ําหอม และเครื่องสําอาง สินค้าแผนกเหล้า และบุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ 
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ และส่วนลดสินค้า Home Delivery 
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E- Cash, Cash Card ,Gift Card,Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึง คูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก สามารถร่วมรายการ 
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต 
 • คูปอง ส่วนลดหมดอายุภายในวันที่ทําการแลกรับ


2 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563  

ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต

เงื่อนไขการรับคูปองส่วนลด 

 • สะสมยอดซื้อสินค้าภายในวัน และสาขาเดียวกัน ครบตามเงื่อนไข สามารถแลกรับสิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ 
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่ม เติม ณ จุดขาย 
 • สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ และส่วนลดสินค้า Home Delivery 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E-Cash, Gift Card, Gift Voucher, Cash Voucher, รวมถึงคูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกได้รับจากการสมัครสมาชิก, ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการเติมเงินเข้าบัญชีสมาชิก จากรายการส่งเสริมการขาย ,Cash Card สามารถร่วมรายการ
 • สินค้าแผนกเหล้า และบุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ 
 • ผ่อนชําระ 0% สามารถร่วมรายการ บัตรเครดิตร่วมคิงเพาเวอร์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และกสิกรไทย สามารถร่วมรายการ 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด 

 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบสินค้าร่วมรายการเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้กับสินค้าดิวตี้ ฟรี, สินค้าป้ายฟ้า และสินค้า Home Delivery ได้ 
 • คูปองส่วนลด 1,500 บาท ใช้สําหรับช้อป 5,000 บาทขึ้นไป 
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ซื้อสินค้าแผนกน้ําหอม และเครื่องสําอาง สินค้าแผนกเหล้า และบุหรี่ ไม่สามารถร่วมรายการ 
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดสมาชิก คิง เพาเวอร์ และส่วนลดสินค้า Home Delivery 
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ Birthday Celebration, ยอดเงินในบัญชีสมาชิก, E- Cash, Cash Card ,Gift Card,Gift Voucher, Cash Voucher รวมถึง คูปองส่วนลดอื่นๆ ยกเว้น ยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก สามารถร่วมรายการ 
 • คูปองส่วนลด สามารถใช้ได้ที่คิง เพาเวอร์ รางน้ำ มหานคร พัทยา และภูเก็ต 
 • คูปอง ส่วนลดหมดอายุภายในวันที่ทําการแลกรับ